Týmto ako kupujúci/a výslovne a bez výhrad potvrdzujem:

  • že som sa dôkladne oboznámil/a s VOP Vipluxury, súhlasím s nimi a zaväzujem sa nimi riadiť,
  • že súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu zverejnenom na webovej stránke Vipluxury,
  • že som oprávneným vlastníkom peňažných prostriedkov, ktoré mám záujem použiť na kúpu tovaru,
  • že som si plne vedomý/á že kupujem použitý tovar a moje rozhodnutie je slobodné a vážne.