TUSSI TRADE, s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky

Kto sme ?

 

TUSSI TRADE, s.r.o., Na Strelnici 5, Nitrianske Hrnčiarovce 951 01, IČO: 52 879 674

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN kód: SK35 1100 0000 0029 4509 6899

Zápis: OR OS Nitra, Odd.: Sro, Vložka číslo: 28036/N

 

 

(ďalej len „Vipluxury“)

 

 

E-mail: Xfashionlux@gmail.com

Web:     www.patreon.com/vipluxuryfashionbazar

 

 

Článok I.

Výklad pojmov

 

Vipluxury Spoločnosť TUSSI TRADE, s.r.o., ktorá v rámci podnikateľskej činnosti, vo vlastnom mene, alebo v spolupráci s ďalším obchodným partnerom, prostredníctvom svojich webových platforiem (alebo platforiem obchodného partnera) sprostredkuje pre predávajúcich zverejnenie ponuky predaja použitých luxusných originálnych kúskov oblečenia, módnych doplnkov a iného luxusného tovaru a pre záujemcov možnosť kúpiť si od predávajúcich tovar zo zverejnenej ponuky.
Predávajúci Fyzická osoba, ktorá akceptáciou týchto VOP a na základe zmluvy o sprostredkovaní poverí Vipluxury na zverejnenie ponuky na predaj svojho luxusného použitého tovaru a sprostredkovanie uzavretia kúpnej zmluvy so záujemcom o zverejnený tovar vo vlastníctve predávajúceho.
Záujemca/kupujúci Fyzická osoba, ktorá akceptáciou týchto VOP a na základe kúpnej zmluvy sprostredkovanej zo strany Vipluxury spôsobom podľa týchto VOP má záujem nadobudnúť/nadobudne tovar od predávajúceho.
Tovar Použité luxusné originálne kúsky oblečenia, módne doplnky a iné druhy luxusného tovaru a spotrebných fashion predmetov a doplnkov vo vlastníctve predávajúcich (ktoré Vipluxury na svojich webových platformách ponúka na predaj/sprostredkuje uzavretie kúpnych zmlúv medzi predávajúcimi a kupujúcimi)
Objednávka Úkon záujemcu, ktorým požiada Vipluxury o uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim na konkrétny záujemcom vybraný tovar.
Cena

Celková cena tovaru uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý má záujemca záujem kúpiť, bez započítania prepravných nákladov. S ohľadom na skutočnosť, že predávajúcim je fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci podnikateľskej činnosti a predmetom kúpy je použitý tovar, k cene nie je uplatňovaná DPH.

 

Lehota na zrušenie zmluvy Doba určená počtom dní, ktorá slúži na vyskúšanie a podrobnú prehliadku tovaru, preverenie jeho funkčných, vzhľadových a ostatných vlastností a atribútov a po uplynutí ktorej stráca kupujúci právo vrátiť zakúpený tovar predávajúcemu. Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, za posledný deň lehoty sa považuje najbližší pracovný deň.
Webová platforma Instagram, webová stránka, facebook a všetky ďalšie prehliadače a webové aplikácie používané zo strany Vipluxury na zverejnenie ponuky tovaru.
Forma zasielania informácií a oznámení Informácie a oznámenia majúce vplyv na vznik, zmenu a zánik zmluvných práv a povinností podľa týchto VOP sú medzi zmluvnými stranami doručované instagramovými správami a inými ďalšími prostriedkami diaľkovej komunikácie, z ktorých je zrejmý čas doručenia adresátovi.
VOP  tieto všeobecné obchodné podmienky

 

 

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP upravujú:
 2. podmienky a povahu zmluvného vzťahu medzi Vipluxury a predávajúcim, vrátane podmienok zverejňovania ponuky tovaru na webových platformách Vipluxury,
 3. podmienky a povahu zmluvného vzťahu medzi Vipluxury a kupujúcim,
 4. podmienky zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim sprostredkovaného zo strany Vipluxury, vrátane dodacích, platobných a ostatných zmluvných podmienok pre nadobudnutie tovaru do vlastníctva kupujúceho,
 5. podmienky odstúpenia od zmluvy/zrušenia zmluvy.

 

 

Článok III.

Sprostredkovateľská zmluva – právny vzťah Vipluxury a predávajúci

 

 1. Sprostredkovateľskou zmluvou sa Vipluxury zaväzuje obstarať predávajúcemu za odmenu uzavretie kúpnej zmluvy s kupujúcim na tovar zverejnený na webových platformách Vipluxury a predávajúci sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bola kúpna zmluva uzavretá, tovar prevzatý kupujúcim a uplynula lehota na zrušenie zmluvy alebo kedykoľvek počas lehoty na zrušenie zmluvy kupujúci oznámil Vipluxury rozhodnutie nadobudnúť tovar.
 2. K uzavretiu sprostredkovateľskej zmluvy dochádza akceptáciou požiadavky predávajúceho na zverejnenie tovaru na portáloch Vipluxury, vzájomným odsúhlasením predajnej ceny tovaru, výšky provízie Vipluxury za sprostredkovanie uzavretia zmluvy a ostatných podmienok podľa toho článku VOP.
 3. Vipluxury nenakladá fyzicky so zverejňovaným tovarom, preberá od predávajúceho elektronickou cestou výlučne fotky tovaru na účely zverejnenia ponuky a sprostredkovanie kúpnej zmluvy s kupujúcim. Po uzavretí kúpnej zmluvy tovar dodáva (odosiela) kupujúcemu priamo predávajúci na základe informácií a pokynov poskytnutých Vipluxury a podľa podmienok ustanovených v článku IV. týchto VOP.
 4. Kúpna cena tovaru zverejňovaná na webových platformách Vipluxury je stanovená ako celková cena tovaru, ktorú platí kupujúci za nadobudnutie tovaru. Provízia za sprostredkovanie je obsiahnutá v kúpnej cene tovaru. Výška provízie je individuálne dohodnutá medzi Vipluxury a predávajúcim. Prepravné náklady nie sú súčasťou ceny tovaru. Ich výška je individuálne dohodnutá s kupujúcim a závisí od dodacích podmienok (najmä miesto a lehota dodania).
 5. Vipluxury si dôsledné zakladá na svojej dobrej obchodnej povesti, z uvedeného dôvodu si vyhradzuje právo neuzavrieť sprostredkovateľskú zmluvu v prípade akýchkoľvek pochybností o pravosti, pôvode, kvalite, stave tovaru alebo hodnovernosti poskytnutých informácií o tovare zo strany predávajúceho. Ak vzniknú predmetné pochybnosti po zverejnení ponuky tovaru, Vipluxury si vyhradzuje právo zverejnenú ponuku stiahnuť a odstúpiť od uzavretej zmluvy. V takom prípade má Vipluxury voči predávajúcemu nárok zmluvnú pokutu vo výške 20 % kúpnej ceny. Tým nie je dotknutý nárok Vipluxury na náhradu vzniknutej škody.
 6. Predávajúci je povinný oznámiť Vipluxury všetky dôležité okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie záujemcu uzavrieť kúpnu zmluvu.
 7. Predávajúci súhlasom s týmito VOP udeľuje Vipluxury plnú moc na prevzatie kúpnej ceny za predávajúceho. Podmienky vyúčtovania kúpnej ceny po odpočítaní provízie alebo vrátenia kúpnej ceny v prípade zrušenia kúpnej zmluvy sa spravujú ustanoveniami článku IV. týchto VOP.
 8. Sprostredkovateľská zmluva medzi Vipluxury ako sprostredkovateľom a predávajúcim ako záujemcom sa považuje za uzavretú: prejavom súhlasu s týmito VOP, súhlasom so spracovaním osobných údajov a potvrdením vyhlásení, ktoré sú prílohami týchto VOP.
 9. Vzťah medzi Vipluxury a predávajúcim sa spravuje ust. §-u 774 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 

Článok IV.

Kúpna zmluva – dodacie, platobné podmienky a ďalšie zmluvné podmienky

 

 1. Jednotlivé položky tovarov zverejňovaných na webových platformách Vipluxury sú vlastníctvom predávajúcich – fyzických osôb, ktoré poverili Vipluxury ako sprostredkovateľa zverejnením ponuky tovaru na predaj.
 2. Vipluxury nie je vlastníkom ani držiteľom tovaru zo zverejňovanej ponuky na webových platformách.
 3. V prípade záujmu o nadobudnutie tovaru z aktuálnej dostupnej ponuky záujemca zašle Vipluxury objednávku formou instagramovej správy. Po prijatí objednávky na kúpu tovaru Vipluxury za predávajúceho prijme od záujemcu do depozitu (na bankový účet zverejnený pri príslušnej ponuke) kúpnu cenu tovaru, o čom bezodkladne informuje predávajúceho.
 4. Prijatím kúpnej ceny a oznámením o jej prijatí predávajúcemu sa považuje kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim za uzavretú a predávajúcemu vzniká povinnosť najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia oznámenia Vipluxury odoslať tovar na adresu kupujúceho uvedenú v oznámení od
 5. Odo dňa nasledujúceho od prevzatia tovaru kupujúcim začína kupujúcemu plynúť 14-dňová lehota na zrušenie zmluvy. Počas tejto lehoty má kupujúci povinnosť prezrieť si dôkladne tovar a preveriť jeho funkčné, kvalitatívne a vzhľadové vlastnosti, mieru opotrebenia a všetky ďalšie atribúty očakávané kupujúcim od nadobúdaného tovaru.
 6. Počas 14-dňovej lehoty na zrušenie zmluvymá kupujúci právo slobodne sa rozhodnúť:
 • či má záujem tovar nadobudnúť,
 • alebo záujem tovar vrátiť predávajúcemu – odstúpiť od zmluvy.

(ďalej len „rozhodnutie“).

 1. Rozhodnutie nadobudnúť tovar alebo ho vrátiť môže kupujúci vykonať voči Vipluxury kedykoľvek od prevzatia tovaru počas celej 14-dňovej lehoty, najneskôr však v posledný deň lehoty na zrušenie kúpnej zmluvy. Keďže od doručenia rozhodnutia kupujúceho vznikajú Vipluxury povinnosti voči predávajúcemu, rozhodnutie kupujúceho oznámené Vipluxury nie je možné dodatočne meniť.
 2. Rozhodnutie kupujúceho nadobudnúť tovar, ktoré oznámi voči Vipluxury zakladá povinnosť vydať predávajúcemu z depozitu kúpnu cenu zníženú o dohodnutú províziu za sprostredkovanie na bankový účet oznámený predávajúcim. Rovnakú povinnosť má Vipluxury v prípade, ak kupujúci ani posledný deň lehoty na zrušenie zmluvy neoznámi Vipluxury svoje rozhodnutie a lehota na zrušenie zmluvy/odstúpenie od zmluvy márne uplynie.
 3. 14-dňová lehota na zrušenie zmluvy zohľadňuje v plnej miere skutočnosť, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, pre ktorý v prípade rozhodnutia o jeho nadobudnutí platí, že ho kupujúci prevzal v stave ako stojí a leží s plným vedomím, že nejde o novú vec a na tovar sa nevzťahuje žiadna záruka zo strany predávajúceho ani zo strany Vipluxury (ktorý iba sprostredkoval príležitosť uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim).
 4. Vipluxury po vydaní kúpnej ceny (zníženej o províziu za sprostredkovanie) z depozitu predávajúcemu v žiadnom smere nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti predávajúceho voči príslušnému správcovi dane, ak taká povinnosť predávajúcemu v zmysle osobitných právnych predpisov vznikne.
 5. V prípade, ak kupujúci počas lehoty na zrušenie zmluvy oznámi Vipluxury rozhodnutie vrátiť tovar, Vipluxury túto skutočnosť najneskôr do 2 dní oznámi predávajúcemu a kupujúceho vyzve na odoslanie tovaru so všetkým doručeným príslušenstvom, s neporušeným obalom a v nezhoršenom stave späť predávajúcemu na adresu oznámenú predávajúcim. Predávajúci je po doručení vráteného tovaru povinný tento bezodkladne prezrieť a najneskôr do 2 dní podať správu Vipluxury o prevzatí nepoškodeného vráteného tovaru. Táto skutočnosť zakladá povinnosť Vipluxury vydať najneskôr do 2 dní od prijatia správy o doručení vráteného tovaru kúpnu cenu z depozitu späť kupujúcemu, čím dochádza k platnému a účinnému zrušeniu uzavretej kúpnej zmluvy (k účinnému odstúpeniu od zmluvy). V takom prípade Vipluxury nevzniká nárok na províziu.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.
 7. Kupujúci súhlasom s týmito VOP bez výhrad a výslovne vyhlasuje, že si je plne vedomý:
 8. že vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim ako fyzickou osobou nepodnikateľom,
 9. že kúpnu cenu za tovar plní v prospech predávajúceho, že Vipluxury je v zmluvnej pozícii sprostredkovateľa, ktorý výlučne sprostredkoval príležitosť uzavrieť zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim a nie je viazaný povinnosťami predávajúceho z uzavretej kúpnej zmluvy,
 10. že v prípade rozhodnutia o nadobudnutí tovaru kupuje od predávajúceho použitú vec v stave ako stojí a leží (že predávajúci nezodpovedá za vady tovaru a neposkytuje na tovar záruku za akosť),
 11. že má právo aj bez udania dôvodu, avšak iba do uplynutia lehoty na zrušenie zmluvy od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 12. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim sa považuje za uzavretú: prejavom súhlasu s týmito VOP, súhlasom so spracovaním osobných údajov, potvrdením vyhlásení, ktoré sú prílohami týchto VOP a úhradou kúpnej ceny za tovar.